Sku­teczna nauka

Czło­wiek od naj­młod­szych lat potrze­buje kon­taktu ze sztuką. Dzieci mają wro­dzoną potrzebę wypo­wie­dze­nia się, któ­rego dobrym przy­kła­dem jest twór­cze malo­wa­nie lub ryso­wa­nie. Sam kre­atywny pro­ces twór­czy ma głę­bo­kie wła­ści­wo­ści edu­ka­cyjne, a zara­zem tera­peu­tyczne. Arte­te­ra­pią nazy­wamy aktywną tera­pię, która wyko­rzy­stuje tera­peu­tyczne wła­ści­wo­ści sztuki w prak­tyce. Przed­sta­wimy poję­cie arte­te­ra­pii i jej znaczenie w edu­ka­cji.

Pod­sta­wowa defi­ni­cja arte­te­ra­pii

Sam ter­min pocho­dzi od słowa „arte”, czyli wyko­na­nia cze­goś w dosko­nały i mistrzow­ski spo­sób. Jest on połą­czony z wyra­zem „ars”, który ozna­cza sztukę. Poję­cie tera­pia zna­czy lecze­nie i opie­ko­wa­nie się. Możemy je okre­ślić jako dzia­ła­nie tera­peu­tyczne, które jest reali­zo­wane za pomocą róż­nych form sztuki. Nie korzy­stamy w niej z moż­li­wo­ści medy­cyny kon­wen­cjo­nal­nej.

Zasad­ni­cze funk­cje arte­te­ra­pii

Arteterapia ma speł­niać trzy pod­sta­wowe funk­cje w sze­ro­kim pro­cesie oddzia­ły­wań tera­peu­tycz­nych:

  1. Edu­ka­cyjne, która pole­gają na dostar­cze­niu uzu­peł­nia­ją­cej wie­dzy. Wie­dza ta ma zde­cy­do­wa­nie polep­szyć orien­ta­cję jed­nostki w ota­cza­ją­cym świe­cie oraz skło­nić ją do bie­żą­cego roz­wią­zy­wa­nia swo­ich naj­bar­dziej istot­nych spraw w życiu.
  2. Korek­cyjne, które mają za zada­nie prze­kształ­ce­nie szko­dli­wych zacho­wań i nawy­ków na inne bar­dziej war­to­ściowe. Naj­czę­ściej wystę­puje tu zmiana począt­ko­wego nasta­wie­nia i podej­ścia do napo­tka­nych trud­no­ści.
  3. Rekre­acyjne, które stwa­rzają dla uczest­nika odpo­wied­nie warunki dające moż­li­wość odpo­czynku oraz nabra­nia sił do sku­tecz­nego roz­wią­zy­wa­nia swo­ich pro­ble­mów w życiu.

Artetera­pia ma bar­dzo sze­roki zakres oddzia­ły­wań na czło­wieka. Wszel­kie potrzebne w całym pro­cesie tech­niki i narzę­dzia są dobie­rane przez tera­peutę lub nauczy­ciela.

Zróż­ni­co­wane formy arte­te­ra­pii

W lecze­niu przez sztukę są wyko­rzy­sty­wane różne formy i metody, które mają wywo­łać okre­ślony efekt tera­peu­tyczny. Zaję­cia mają cha­rak­ter indy­wi­du­alny lub gru­powy.

Arteterapia jest naj­czę­ściej reali­zo­wana poprzez malar­stwo, pla­stykę, rzeźbę lub sztuki zwią­zane z prze­strze­nią.

Oczy­wi­ście można tutaj włą­czyć w zależ­no­ści od osoby dodat­kowe formy jak muzykę, taniec, słowo czy zaję­cia ruchowe.

Dobrze dobrane dzia­ła­nia arty­styczne dają więk­sze moż­li­wo­ści nauki i tera­pii w cał­ko­wi­cie bez­piecz­nej atmos­fe­rze.

Rozwijające stu­dia z arte­te­ra­pii

Obec­nie zauwa­żamy coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie arte­te­ra­pią.

Igna­tia­num to jedna z uczelni, która kształci na kie­runku Artetera­pia.

Artetera­pia przy­nosi ogromne korzy­ści nie tylko dzie­ciom i mło­dzieży, ale rów­nież oso­bom doro­słym.